Zakonsko usaglašavanje video nadzora – rok prošao a kazne počele

video_nadzor_srbija-760x530

Sadržaj članka

Zakon o privatnom obezbeđenju

Zakon o privatnom obezbeđenju nalaže svim korisnicima video nadzora da se usaglase sa aktuelnim zakonom, kako bi izbegli oštre kaznene mere.

Zakon o privatnom obezbeđenju koji definiše i sisteme tehničke zaštite, pa su njime obuhvaćeni i video nadzor sistemi, gotovo je izjednačio video nadzor sa protivpožarnom zaštitom, prvenstveno u smislu licenciranih firmi i licenciranih profesionalaca, zaposlenih u tim firmama koji sada jedini imaju ovlašćenja da vrše i obavljaju poslove vezane za video nadzor.

Istovremeno, zakon je regulisao i stroge predpripremne radnje i mere kada su kupci i korisnici sistema tehničke zaštite poput video nadzora u pitanju.

Zakonom je sada definisan način nabavljanja, planiranja, projektovanja, izrade obavezne prateće dokumentacije poput dokumenta procene rizika u zaštiti imovine lica i poslovanja, zakonski obavezan dokument je i projekat video nadzora, ali i ugovaranje obaveznog zakonskog održavanja video nadzor sistema.

Sve ove i pripremne, instalacione i post-kupovne radnje kupci od 01. januara 2018 godine mogu ugovoriti i nabaviti isključivo i samo od, po novom zakonu posebno licenciranih pravnih subjekata koji poseduju adekvatne licence za poslove procene rizika, planiranja, projektovanja, montaže i zakonskog održavanja/servisiranja video nadzor sistema.

U suprotnom, ukoliko angažuju ne licenciranu firmu za ove poslove, kupci rizikuju izuzetno stroge kazne, od visokih novčanih penala, do izricanja privremene mere zabrane obavljanja delatnosti.

Rok prošao – kazne počele

Rok za zakonsko usaglašavanje postojećih video nadzor sistema je za pravna lica i preduzetnike bio 01. januar 2018. godine, dok je za banke i finansijske institucije ovaj rok inicijalno dat do 01. januara 2019-te. Po saznanjima sa terena, inspekcijske službe su uveliko krenule da proveravaju i ovaj segment prilikom posete pravnim licima i preduzetnicima i da izriču kaznene mere za sve koji svoj sistem tehničke zaštite nisu usaglasili sa zakonom.

Situacija na terenu se može uporediti sa situacijom od pre dvadesetak godina, kada je na snagu stupio Zakon o zaštiti od požara i kada su svi pravni subjekti koji su se ili bavili profesionalno ovom delatnošću, ili bili korisnici ovih sistema, morali da usklade svoje sisteme, način nabavke, korišćenja i zakonski obaveznog održavanja.

Prilikom zakonskog usaglašavanja postojećih video nadzor sistema instaliranih za potrebe pravnih lica na teritoriji Republiike Srbije, ili prilikom nabavke novih video nadzor sistema, obavezni elementi u skladu sa kategorizacijom objekata jesu sledeći:

 • Izrada dokumenta Akt o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja
 • Izrada Projekta za izvođenje sistema tehničke zaštite
 • Zakonom obavezno zakonsko održavanje video nadzor sistema tehničke zaštite
 • Uspostavljanje servisno-kontrolne knjige za video nadzor sistem tehničke zaštite
 • Izdavanje potvrde o ispravnosti sistema
 • Isticanje obaveštenja da je objekat pod video nadzorom
 • Minimum 30 dana arhivnog materijala

Kompletan Zakon o privatnom obezbeđenju koji definiše i sisteme tehničke zaštite kao što je video nador, možete preuzeti na oficijelnom website-u privredne komore Srbije: Zakon o privatnom obezbeđenju , a mi vam ovom prilikom samo dajemo prikaz izvoda iz Zakona o privatnom obezbeđenju gde možete pogledati koje su to sve kaznene mere predviđene za korisnike koji svoj postojeći video nadzor sistem, ili nisu usaglasili sa zakonskim odredbama, ili su pristupili nabavci novog video nadzor sistema, opet mimo zakonske regulative koja strogo definiše ovu oblast:

Član 35. ovog Zakona precizira:

 1. Upotrebljena tehnička sredstva moraju, u pogledu kvaliteta, sigurnosti i garancija, ispunjavati zakonske norme i tehničke standarde koji važe u Republici Srbiji.
 2. Pravno lice za privatno obezbeđenje odgovorno je za ispravnost i funkcionalnost sredstava iz stava 1. ovog člana, a Korisnik usluga mora da osigura njihovo održavanje i servisiranje u skladu sa ovim zakonom i ugovorom.

Član 80. ovog Zakona precizira:

Novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara, kazniće se pravno lice koje koristi usluge privatnog obezbeđenja:

 1. Ako koristi usluge privatnog obezbeđenja, a nema zaključen pisani ugovor sa pravnim licem koje je angažovao da mu pruža te usluge.

Član 81. ovog Zakona precizira:

Novčanom kaznom od 50.000 do 500.000 dinara, kazniće se za prekršaj pravno lice koje koristi usluge privatnog obezbeđenja:

 1. Ako ne prihvati da se na vidljivom mestu istakne obaveštenje da je objekat ili prostor, koji se koriste za javnu upotrebu, zaštićen video obezbeđenjem i ako arhivirane snimke ne čuva najmanje 30 dana, ili ih, na zahtev, ne stavi na uvid ovlašćenom policijskom službeniku.
 2. Ako ne osigura održavanje i servisiranje tehničkih sredstava u skladu sa ovim zakonom i ugovorom.

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu i odgovorno lice kod preduzetnika koji koriste usluge privatnog obezbeđenja novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara, uz kumulativno izricanje zaštitne mere zabrane obavljanja poslova, odnosno vršenja delatnosti u trajanju od tri meseca do jedne godine.

Sinergijsko rešenje za potrebe zakonskog usaglašavanja pravnih lica

Određene partner firme-članice Upstream ICT Alliance, koje su licencirane za obavljanje poslova u domenu sistema tehničke zaštite, iskazale su spremnost da preuzmu na sebe veliki deo neophodnog finansiranja, kako bi se određeno pravno lice usaglasilo sa zakonskim odredbama, kada su u pitanju video nadzor sistemi.

Praksa je pokazala da inicijalno visoki troškovi zakonskog usaglašavanja predstavljaju veliki teret kompanijama koje svoje poslovanje žele da usklade sa Zakonom. U ovom obaveznom za sva pravna lica procesu zakonskog usaglašavanja, najveći trošak predstavlja izrada zakonom propisane obavezne dokumentacije kao što je Akt o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja, kao i projekat video nadzora.

Upravo iz ovog razloga, javile su nam se licencirane sistem integrator firme, članice Upstream ICT Alliance sa kojima smo kreirali sinergijsko rešenje za sva mala, srednja i velika pravna lica, kako bi proces zakonskog usaglašavanja bilo za postojeće, ili za nove video nadzor sisteme, prošao bez velikih budžetskih opterećenja korisnika sistema tehničke zaštite.

Za sve dodatne informacije o neophodnim merama, radnjama, kao i o samom procesu zakonskog usaglašavanja, kao i za započinjanje procesa zakonskog usaglašavanja postojećeg ili novog video nadzor sistema, možete nas kontaktirati putem kontakt formulara, kako bismo vam pomogli da preciziramo vaše zahteve i da vas usmerimo na licencirane partnere koji su i kreirali ovu sinergijsku kampanju, a koji će vam pomoći da vaš sistem i vaše poslovanje uskladite sa Zakonom.

Kako funkcionišu IP kamere za video nadzor?

IP kamere za video nadzor, odnosno kamere koje komuniciraju putem Internet protokola omogućuju prikazivanje snimaka, koji su dostavljeni putem Internet konektivnosti, LAN, ili Wifi mreže. Konektivnost i povezivanje kamera može biti žično ili bežično (Wifi kamere).

Celokupan sistem IP video nadzora sastoji se: od makar jedne IP kamere, opciono MicroSD memorijske kartice, od PoE mrežnog sviča za video nadzor koji će pružiti napajanje IP kamerama, i od signalno-naponske kablovske infrastrukture. Dodatno, veći IP video nadzor sistemi podrazumevaju nabavku video nadzor snimača, klijentskih radnih stanica i monitora, dok kod manjih sistema besplatna aplikacija za udaljeni pristup video nadzor sistemu putem Interneta efikasno obavlja posao.

Jedna od glavnih prednosti IP video kamera za nadzor jeste pojednostavljena i efikasna konektivnost, radi pretrage snimljenog zapisa, alarmnih događaja, ili gledanja snimaka uživo, što je čini idealnom za monitoring bitnih događaja sa udaljene lokacije, putem Interneta.

Druga korisna funkcionanost kamere IP jeste lokalno arhiviranje snimaka na samoj kameri putem MicroSD kartice, što pojednostavljuje arhitekturu sistema i omogućuje naknadno pregledanje video nadzor zapisa. Postoje i LTE 4G i 5G kamere za video nadzor koje uz microSD karticu i uz SIM karticu omogućuju notifikacije korisniku u slučaju alarmnih situacija.