Zakon o privatnom obezbeđenju – izmene i dopune

zakon-o-privatnom-obezbedjenju-izmene-i-dopune

Sadržaj članka

Upoznajte se sa novinama koje se tiču zakona o privatnom obezbeđenju, video nadzora i tehničkih sistema zaštite. Osim tehničko-normativnih izmena, zakon o privatnom obezbeđenju definiše i veće kazne za kompanije koje koriste usluge privatnog obezbeđenja (koje uključuju i sisteme tehničke zaštite poput npr. video nadzor sistema).

Vlada Republike Srbije donela je odluku da se dopuni i izmeni Zakon o privatnom obezbeđenju, tako da će se na taj način uvesti red u svim kompanijama koje vrše video nadzor ili će u suprotnom zbog nepoštovanja morati da plate veće kazne nego do sada.

Takođe, veće kazne su predviđene i za pravna lica i preduzetnike koji se bave delatnošću privatnog (tehničkog i fizičkog) obezbeđenja.

Plan obezbeđenja i procena rizika

Plan obezbeđenja je dokument sa planiranim uslugama obezbeđenja koje su predviđene u proceni rizika ili su kao mere zaštite zahtevane od korisnika usluga, u skladu sa ovim zakonom i pravilima struke;

Procena rizika je analiza i ocena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja;

Licence za vršenje poslova privatnog obezbeđenja

Član 10 menja se i glasi:

Licence za vršenje poslova privatnog obezbeđenja mogu se izdati pravnom licu, odnosno preduzetniku koji ispunjavaju opšte uslove za dobijanje svake od utvrđenih vrsta licenci, odnosno koji:

 1. Su upisani u registar privrednih subjekata u Republici Srbiji, sa šifrom delatnosti privatnog obezbeđenja i usluge sistema obezbeđenja;
 2. Imaju akt o sistematizaciji radnih mesta, sa opisom poslova i ovlašćenjima zaposlenih za svako radno mesto;
 3. Imaju akt koji bliže propisuje izgled uniforme koju nose službenici obezbeđenja i izgled znaka;
 4. Imaju odgovorno lice koje poseduje licencu za vršenje poslova privatnog obezbeđenja, koja se izdaje fizičkom licu;
 5. Poseduju poslovni prostor;
 6. Poseduju poseban prostor za smeštaj oružja i municije, u skladu sa propisima o uslovima za smeštaj i čuvanje oružja i zaštitu od požara, ako poslove privatnog obezbeđenja obavlja sa oružjem;imaju sopstveni ili ugovoreni Kontrolni centar ako pružaju usluge fizičko-tehničke zaštite ili obezbeđenja transporta i prenosa novca i vrednosnih pošiljki.

Posebni uslovi koje treba da ispuni pravno lice, odnosno preduzetnik da bi dobili:

 1. Licencu za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja – jesu da imaju najmanje jednog zaposlenog službenika obezbeđenja sa Licencom za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja;
 2. Licencu za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite bez oružja i Licencu za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite sa oružjem – jesu da imaju najmanje 10 zaposlenih službenika obezbeđenja sa Licencom za vršenje osnovnih poslova službenika obezbeđenja – bez oružja ili Licencom za vršenje specijalističkih poslova službenika obezbeđenja – sa oružjem;
 3. Licencu za vršenje poslova obezbeđenja, transporta i prenosa novca i vrednosnih pošiljki – jesu da imaju najmanje 10 zaposlenih službenika obezbeđenja sa Licencom za vršenje specijalističkih poslova službenika obezbeđenja – sa oružjem i da poseduju tehnička sredstva za transport i prenos novca i vrednosnih pošiljki u skladu sa čl. 36. i 38. ovog zakona;
 4. Licencu za vršenje poslova planiranja sistema tehničke zaštite – jesu da imaju najmanje jednog zaposlenog sa srednjim obrazovanjem tehničke struke, sa Licencom za vršenje poslova planiranja sistema tehničke zaštite;
 5. Licencu za vršenje poslova projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite – jesu da imaju najmanje jednog zaposlenog sa višim obrazovanjem stečenim po propisima koji su važili do dana stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, broj 76/05) ili visokim obrazovanjem na studijama prvog stepena u polju tehničko-tehnoloških nauka, sa Licencom za vršenje poslova projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite;
 6. Licencu za vršenje poslova montaže, puštanja u rad i održavanja sistema tehničke zaštite i obuke korisnika – jesu da imaju najmanje jednog zaposlenog sa srednjim obrazovanjem tehničke struke i sa Licencom za vršenje poslova montaže, puštanja u rad, održavanja sistema tehničke zaštite i obuke korisnika.

Izuzetno, preduzetnik ne mora da ispunjava posebne uslove za izdavanje licence iz stava 2. tač. 1), 4), 5) i 6) ovog člana u pogledu broja zaposlenih, ako poseduje odgovarajuću licencu koja se izdaje fizičkom licu.”

Licenca se izdaje na period od pet godina.

Video nadzor – isključivo na osnovu ugovora sa licenciranim pravnim licem

Pravno lice i preduzetnik poslove privatnog obezbeđenja može vršiti samo na osnovu i u okviru zaključenog pisanog ugovora sa pravnim licem, preduzetnikom ili fizičkim licem kome pruža usluge.

Ugovor iz stava 1. ovog člana, pored ostalog, mora sadržati:

 1. Ime i prezime, JMBG i broj lične karte potpisnika ugovora;
 2. Jasno određen predmet ugovora;
 3. Način vršenja ugovorenih poslova privatnog obezbeđenja (vrsta, kategorija, ugovorena ovlašćenja službenika obezbeđenja);
 4. Broj i mesto rada službenika obezbeđenja po ugovoru, kao i ugovoreno vreme pružanja usluga u toku dana;
 5. Vrstu i količinu angažovanog oružja i sredstava;
 6. Datum početka vršenja usluga i vreme trajanja ugovora;
 7. Način korišćenja, vrstu i stepen tajnosti, rok čuvanja i upotrebe, kao i mere zaštite podataka proizašlih iz ugovora i samog ugovora;

Za vršenje poslova privatnog obezbeđenja ne može se angažovati pravno lice i preduzetnik koji nema licencu. Davalac usluga privatnog obezbeđenja, osim usluga procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja, sa korisnikom usluga ne može da zaključi ugovor kojim se ugovara manji nivo usluga obezbeđenja od onih koji su predviđeni aktom o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja kada je ova procena obavezna u skladu sa ovim zakonom.

Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja vrši se po zahtevima i na način propisan važećim srpskim standardom u oblasti privatnog obezbeđenja.

Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja ne mora se vršiti ako se pružaju usluge korisnicima radi zaštite lica, zaštite objekata za stanovanje, zaštite javnih skupova na kojima redarsku službu obavljaju samo redari angažovani od organizatora okupljanja, kao i zaštite mikro pravnih lica i preduzetnika koji su klasifikovani u skladu sa klasifikacijom za razvrstavanje pravnih lica po propisima kojima se uređuje računovodstvo, računovodstvene isprave, poslovne knjige i finansijski izveštaji.

Plan obezbeđenja, odnosno plan postupanja sa rizicima, sačinjava se na osnovu akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja. Kada procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja nije obavezna u skladu sa ovim zakonom, plan bezbeđenja sačinjava se na osnovu mera zaštite koje se preduzimaju po zahtevu korisnika usluga ili organizatora javnog okupljanja, u skladu sa ovim zakonom i pravilima struke.

Plan obezbeđenja

Plan obezbeđenja, odnosno plan postupanja sa rizicima u zavisnosti od procene rizika ili zahteva korisnika usluga sadrži mere koje se preduzimaju radi:

 1. Onemogućavanja neovlašćenog pristupa objektu;
 2. Signalizacije neovlašćenog ulaska u štićeni prostor i dojavu kontrolnom centru;
 3. Onemogućavanja unošenja u objekat oružja, eksplozivnih, radioaktivnih, bioloških i drugih opasnih predmeta i materija;
 4. Zaštite pojedinačnih vrednosti pomoću sistema elektrohemijske i drugih načina zaštite (koferi, kontejneri, kase, trezori i dr.);
 5. Vršenja radnji usmerenih na sprečavanje krivičnih dela i drugih identifikovanih rizika;
 6. Praćenja kretanja oko i u štićenom prostoru i pojedinačno štićenim prostorijama;
 7. Kontrole sprovođenja propisanih mera zaštite i unutrašnjeg reda u objektu i delovima pod posebnim režimom;
 8. Integrisane zaštite sa ili bez lokalnog nadzora i sistemom veze sa službenicima obezbeđenja na štićenom objektu;
 9. Preduzimanja procedura po redosledu prioriteta za slučajeve nastupanja rizika.

Plan obezbeđenja, odnosno plan postupanja sa rizicima, sadrži i plan sistema tehničke zaštite, kada se korisniku pružaju usluge tehničke zaštite.

Obaveštenje MUP-u o zaključenju ugovora o privatnom obezbeđenju

Obaveštenje o zaključenju, aneksu ili raskidu ugovora za fizičku zaštitu lica koja se vrši sa oružjem i za pružanje usluga video nadzora sa arhiviranjem snimka, dostavlja se mesno nadležnoj policijskoj upravi, u roku od osam dana od dana nastale promene.

Obaveštenje mora da sadrži:

 1. Naziv i sedište pravnog lica ili preduzetnika za privatno obezbeđenje, ime prezime, JMBG i prebivalište odgovornog lica u pravnom licu, kod preduzetnika za privatno obezbeđenje i korisnika usluga;
 2. Jasno određen predmet ugovora;
 3. Način vršenja ugovorenih poslova privatnog obezbeđenja (vrsta, kategorija, ugovorena ovlašćenja službenika obezbeđenja, vreme pokrivenosti zaštite i dr.);
 4. Broj službenika obezbeđenja po ugovoru i lokacije radnog rasporeda;
 5. Vrstu i količinu angažovanog oružja i sredstava zaštite;
 6. Datum početka/prekida ugovorenog vršenja usluga.

Mesno nadležna policijska uprava je ona uprava koja je obrazovana za područje na čijoj teritoriji je prebivalište odnosno sedište lica koje je korisnik usluga.

Video nadzor i drugi sistemi tehničke zaštite koji potpadaju pod Zakon o privatnom obezbeđenju

U članu 30. stav 1. menja se i glasi:

„Upotrebom tehničkih sredstava i uređaja za obezbeđenje lica, imovine i poslovanja smatraju se usluge koje se pružaju primenom pojedinačnih ili funkcionalno povezanih perimetarskih mera, uređaja i sistema za: protivprovalnu i protivprepadnu zaštitu, zaštitu od požara, video-obezbeđenje(video nadzor), kontrolu pristupa, socijalne alarme, satelitsko praćenje vozila (GPS), elektrohemijsku zaštitu vrednosti, mehaničku zaštitu i zaštitu podataka, osim:

 1. Proizvodnje, marketinga, prodaje, isporuke, ugradnje protivprovalnih vrata, sigurnosnih brava, ograda i interfona bez mogućnosti vizuelnog snimanja i arhiviranja snimaka na objektima namenjenim za stanovanje, parkiralištima i garažama u sklopu ovih objekata, bez usluge održavanja, nadgledanja i povezivanja u sistem tehničke zaštite;
 2. Proizvodnje, marketinga, prodaje i ugradnje mehaničke zaštite, alarmnih uređaja, kao i fabrički ugrađenih GPS i drugih tehničkih uređaja u vozilima bez usluge održavanja, nadgledanja i povezivanja na sistem tehničke zaštite;
 3. Proizvodnje, marketinga, prodaje, isporuke protivprovalnih i protivprepadnih alarma kao i drugih uređaja i sredstava tehničke zaštite;
 4. Opravke, održavanja i servisiranja uređaja i sredstava tehničke zaštite u servisima ovlašćenim od proizvođača uređaja i sredstava.”

Kaznene mere za firme iz sektora privatnog (fizičkog i tehničkog) obezbeđenja

Novčanom kaznom od 500.000 do 2.000.000 dinara, kazniće se za prekršaj pravno lice za privatno obezbeđenje ako:

 • Za poslove privatnog obezbeđenja angažuje fizičko lice bez licence za vršenje poslova privatnogobezbeđenja ili za vršenje poslova redarske službe angažuje fizičko lice bez licence za vršenje poslova redarske službe (član 8);
 • Vrši poslove privatnog obezbeđenja, a nema zaključen pisani ugovor sa pravnim ili fizičkim licem kome pruža usluge ili zaključi ugovor kojim se ugovara manji nivo usluga obezbeđenja od onih koji su predviđeni aktom proceni rizika (član 20. st. 1. i 4);
 • Vrši poslove privatnog obezbeđenja, a ne sačini plan obezbeđenja ili ako plan obezbeđenja ne sadrži i plan sistema tehničke zaštite, kada se korisniku pružaju usluge tehničke zaštite (član 20. st. 7–10);
 • Poslove fizičke zaštite vrši van štićenog objekta ili granice štićenog prostora (član 21. stav 2);
 • Pri vršenju poslova zaštite objekta ili prostora koji se koriste za javnu upotrebu koristi uređaje za snimanje slike, a na vidljivom mestu ne istakne obaveštenje da je objekat ili prostor zaštićen video obezbeđenjem ili ako ne arhivira snimke ili arhivirane snimke, na zahtev, ne stavi na uvid ovlašćenom policijskom službeniku (član 32 stav 1);
 • Podatke sa arhiviranih snimaka ne koristi u svrhu za koju su prikupljeni ili ako ih ustupi trećim licima ili javno objavi (član 32. st. 2. i 3);
 • Izvrši planiranje sistema tehničke zaštite bez procene rizika, kada je ona po zakonu obavezna (član 34);
 • Prilikom vršenja poslova privatnog obezbeđenja službenici obezbeđenja ne nose uniformu
 • Podatke koji su prikupljeni u vršenju poslova privatnog obezbeđenja koristi suprotno od svrhe za koju su prikupljeni ili ih ustupi trećim licima ili ih javno objavi.
 • Ovlašcenom policijskom službeniku ne omogući vršenje nadzora ili ne stavi na raspolaganje odgovarajuću dokumentaciju ili ne pruži sve potrebne podatke i obaveštenja (član 71. stav 4).

Za radnje iz stava 1. tač. 1)–8) i 28) ovog člana, pored novčane kazne, pravnom licu za privatno obezbeđenje izriče se i zaštitna mera zabrane vršenja određenih delatnosti u trajanju od šest meseci do tri godine.

Član 78 se menja i glasi:

Novčanom kaznom od 500.000 do 2.000.000 dinara i zaštitnom merom zabrane pravnom licu da vrši određene delatnosti u trajanju od šest meseci do tri godine, kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

 1. Vrši delatnost privatnog obezbeđenja bez licence (član 8. stav 1);
 2. Za vršenje poslova privatnog obezbeđenja angažuje pravno lice, preduzetnika ili fizičko lice bez licence za vršenje poslova privatnog obezbeđenja (član 8. stav 1);
 3. Za poslove redarske službe angažuje fizička lica bez licence za vršenje poslova redarske službe (član 8. stav 2).

Odgovorno lice u pravnom licu kazniće se novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara i zaštitnom merom zabrane odgovornom licu da vrši određene poslove u trajanju od tri meseca do jedne godine, za prekršaje iz stava 1. ovog člana.

Za radnje iz stava 1. ovog člana, kazniće se za prekršaj i preduzetnik novčanom kaznom od 250.000 do 500.000 dinara i zaštitnom merom zabrane vršenja određenih delatnosti u trajanju od šest meseci do tri godine.

Novčanom kaznom u iznosu od 50.000 do 150.000 dinara i zaštitnom merom zabrane vršenja određenih delatnosti u trajanju od tri meseca do godinu dana, kazniće se za prekršaj fizičko lice koje vrši poslove privatnog obezbeđenja bez licence ili redarsku službu bez licence (član 8).”.

Kaznene mere za privredu – finansijske institucije, kompanije i preduzetnike

Novčanom kaznom od 500.000 do 2.000.000 dinara, kazniće se za prekršaj pravno lice koje koristi usluge privatnog obezbeđenja (uključujući i posedovanje i korišćenje sistema tehničke zaštite poput video nadzor sistema i sličnih) ako:

 • Nema zaključen pisani ugovor sa pravnim licem ili preduzetnikom za privatno obezbeđenje koje je angažovalo da mu pruža te usluge (član 20. stav 1);
 • Ne prihvati da na vidljivom mestu istakne obaveštenje da je objekat ili prostor koji se koristi za javnu upotrebu, zaštićen video obezbeđenjem ili ako arhivirane snimke ne čuva najmanje 30 dana ili ako ih, na zahtev, ne stavi na uvid ovlašćenom policijskom službeniku (član 32. stav 1);
 • Za radnje iz stava 1. ovog člana, kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 50.000 do 150.000 dinara.
 • Za radnje iz stava 1. ovog člana, kazniće se za prekršaj preduzetnik koji koristi usluge privatnog obezbeđenja novčanom kaznom od 250.000 do 500.000 dinara.
 • Za radnje iz stava 1. ovog člana, kazniće se za prekršaj fizičko lice koje koristi usluge privatnog obezbeđenja novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara.”.

Obavezno – Ugovor o održavanju i servisiranju video nadzor i drugih tehničkih sistema

Član 81. menja se i glasi:

 • Novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara, kazniće se za prekršaj pravno lice koje koristi usluge privatnog obezbeđenja ako ne osigura održavanje i servisiranje tehničkih sredstava u skladu sa ovim zakonom i ugovorom (član 35. stav 2).
 • Za radnju iz stava 1. ovog člana, kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu koji koriste usluge privatnog obezbeđenja novčanom kaznom od 25.000 do 80.000 dinara.
 • Za radnju iz stava 1. ovog člana, kazniće se za prekršaj preduzetnik koji koristi usluge privatnog obezbeđenja novčanom kaznom od 50.000 do 250.000 dinara.
 • Za radnju iz stava 1. ovog člana, kazniće se za prekršaj fizičko lice koje koristi usluge privatnog obezbeđenja novčanom kaznom od 25.000 do 80.000 dinara.”.

Besplatne konsultacije, pomoć i podrška u procesu zakonskog usaglašavanja

Izmene i dopune Zakona o privatnom obezbeđenju obavezujuće su, kako za pravna lica i preduzetnike koji se bave ovom delatnošću, tako i za kompanije iz sektora privrede koji koriste ili planiraju nabavku video nadzor i korespodentnih sistema tehničke zaštite.

Za potrebe procesa zakonskog usaglašavanja kompanija i preduzetnika Upstream ICT Alliance tim licenciranih eksperata stoji na raspolaganju za sve dodatne konsultacije na ovu temu, kako bi proces zakonskog usaglašavanja prošao efikasno i tačno, i kako biste izbegli novčane i druge kaznene mere propisane Zakonom o privatnom obezbeđenju. Kontaktirajte nas za dodatne informacije i podršku.

Zakon o privatnom obezbeđenju
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privatnom obezbeđenju

Kako funkcionišu IP kamere za video nadzor?

IP kamere za video nadzor, odnosno kamere koje komuniciraju putem Internet protokola omogućuju prikazivanje snimaka, koji su dostavljeni putem Internet konektivnosti, LAN, ili Wifi mreže. Konektivnost i povezivanje kamera može biti žično ili bežično (Wifi kamere).

Celokupan sistem IP video nadzora sastoji se: od makar jedne IP kamere, opciono MicroSD memorijske kartice, od PoE mrežnog sviča za video nadzor koji će pružiti napajanje IP kamerama, i od signalno-naponske kablovske infrastrukture. Dodatno, veći IP video nadzor sistemi podrazumevaju nabavku video nadzor snimača, klijentskih radnih stanica i monitora, dok kod manjih sistema besplatna aplikacija za udaljeni pristup video nadzor sistemu putem Interneta efikasno obavlja posao.

Jedna od glavnih prednosti IP video kamera za nadzor jeste pojednostavljena i efikasna konektivnost, radi pretrage snimljenog zapisa, alarmnih događaja, ili gledanja snimaka uživo, što je čini idealnom za monitoring bitnih događaja sa udaljene lokacije, putem Interneta.

Druga korisna funkcionanost kamere IP jeste lokalno arhiviranje snimaka na samoj kameri putem MicroSD kartice, što pojednostavljuje arhitekturu sistema i omogućuje naknadno pregledanje video nadzor zapisa. Postoje i LTE 4G i 5G kamere za video nadzor koje uz microSD karticu i uz SIM karticu omogućuju notifikacije korisniku u slučaju alarmnih situacija.