Stručni skup u saradnji sa privrednom komorom Srbije – zakonska usaglašenost

01/02/2017 |

Održan tručni skup privredne komore Srbije i predstavnika tehničko-zaštitarske struke sa posebnim fokusom na temu problematike primene Zakona o privatnom obezbeđenju

U pitanju je VII ciklus stručnih predavanja privredne komore Srbije i predstavnika  tehničko-zaštitarske struke, gde je osim akcenta na zakonsku legislativu, razgovarano o oblasti telekomunikacionih mreža i sistema, sa fokusom na sisteme video nadzora i obezbeđenja, interfone i interkome.

U savezu inženjera i tehničara Srbije u Beogradu održan je VII ciklus stručnih predavanja iz oblasti telekomunikacionih mreža i sistema, sa temom: Sistemi video nadzora i obezbeđenja, interfoni, interkomi.

Ovo izuzetno predavanje, od posebnog značaja za sektor projekanata i video nadzor profesionalaca, već sedmu godinu za redom energično i sa maksimalnom posvćenošću organizuje koleginica Mirjana Jarić Ćirić dipl.inž.el. kojoj se ovim putem dodatno zahvaljujemo.

Ovog puta, na VII ciklusu stručnih predavanja, teme koje su stavljene u fokus su sledeće:

  • Problematika primene Zakona o privatnom obezbeđenju (uredbe, tekuće izmene pravilnika o sistemima tehničke zaštite, licenciranje pravnih i fizičkih lica – praksa)
  • Nove video nadzor tehnologije
  • Izazovi projektantske prakse

Uz organizatora g-đu Mirjanu Jarić Ćirić, predavači na ovom stručnom skupu bili su predstavnici sektora projektanata i dugogodišnji profesionalci iz sektora tehničko-zaštitarske struke: Slavko Pandurov, Slobodan Maksimović, Drago Labazan, Bratislav Vulović, Zoran Kanazir i Ninoslav Janjić.

Predstavljamo vam ovom prilikom segment koji je izazvao najveće interesovanje na panelu – Problematika primene Zakona o privatnom obezbeđenju, temu koja je aktuelno goruća i u okviru sektora tehničkih zaštitara, ali i u sektoru vlasnika-korisnika video nadzor i drugih sistema tehničke zaštite koji su pod jurisdikcijom ovog zakona.

Prevashodno zbog obaveze zakonskog usaglašavanja srednjih i velikih kompanija, banaka, državnih ustanova i institucija – obrađujemo ovu temu za vas – korisnike srednjih i velikih video nadzor sistema, kako bismo vas podrobnije upoznali sa bitnim elementima u procesu usklađivanja sa Zakonom, ali i kako bismo vam nagovestili obavezne promene u samom tehničko-zaštitarskom sektoru, kao i novom načinu komunikacije i saradnje sa istim.

PLANIRANJE, PROJEKTOVANJE I NAČIN IMPLEMENTACIJE SISTEMA TEHNIČKOG OBEZBEĐENjA UREĐUJU SLEDEĆI ZAKONI

  • ZAKON O PRIVATNOM OBEZBEĐENJU (sl.gl.RS br. 104/2013) izmene i dopune 11.5.2015.g
  • PRAVILNIK o načinu polaganja stručnog ispita za vršenje poslova privatnog obezbeđenja, visini troškova organizovanja i sprovođenja ispita i sadržini i načinu vođenja evidencija (sl.gl.RS br.28/15) Osnovni tekst na snazi od 28.3.15, u primeni od 28.03.15
  • PRAVILNIK o načinu vršenja poslova tehničke zaštite i korišćenja tehničkih sredstava (sl.gl.RS br. 119/15) (u toku su izmene i dopune na javnoj diskusiji)
  • PRAVILNIK o programima i načinu sprovođenja obuke za vršenje poslova privatnog obezbeđenja (sl.gl.RS br.117/14)
  • UREDBA o obavezno obezbeđenim objektima (sl.gl.RS br. 98/16)
  • UREDBA o minimalnim uslovima za obavezno fizičko tehničko obezbeđenje finansijskih institucija (sl.gl.RS br. 98/16)
  • PRAVILNIK o načinu polaganja stručnog ispita za vršenje poslova privatnog obezbeđenja, visini troškova organizovanja i sprovođenja ispita i sadržini i načinu vođenja evidencija (sl.gl.RS br. 28/15) Osnovni tekst na snazi od 28.3.15, u primeni od 28.03.15, čl. 3. definiše uslove za dobijanje licence.

Zakon o privatnom obezbeđenju prepoznaje sledeće vrste poslova i propisuje obavezno sticanje dole navedenih licenci:

Poslovi procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja

  • Licenca za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja (PR1);

Poslovi planiranja, projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite

  • Licenca za vršenje poslova planiranja sistema tehničke zaštite (LT1);
  • Licenca za vršenje poslova projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite (LT2);

Poslovi montaže, puštanja u rad, održavanja sistema tehničke zaštite

  • Licenca za vršenje poslova montaže, puštanja u rad, održavanja sistema tehničke zaštite i obuke korisnika (LT3);

Pravilnik o načinu vršenja poslova tehničke zaštite i korišćenja tehničkih sredstava (sl.gl.RS br. RS 119/15), čl.4 – sredstva i uređaji tehničke zaštite definiše sredstva u uređaje tehničke zaštite:

Sredstvima i uređajima tehničke zaštite u smislu ovog pravilnika, smatraju se:

  • Sredstva i uređaji za fizičko sprečavanje nedozvoljenog ulaska lica u štićeni objekat i prostor
  • Elektronski bezbednosni sistemi koji omogućuju efikasnu zaštitu štićenog objekata
  • Protivprovalni i protivprepadni sistemi
  • Sistemi kontrole i registracije pristupa
  • Sistemi kojima se obavlja stalni nadzor nad štićenim objektom s jednog mesta
  • Integralni sistemi zaštite s najmanje jednim (1) nadzornim mestom unutar štićenog objekata
  • Sistemi video obezbeđenja
  • Protivdiverzioni i protivsabotažni elementi

Pravilnik o načinu vršenja poslova tehničke zaštite i korišćenja tehničkih sredstava (sl.gl.RS br. RS 119/15), čl.5 – definiše izvođenje tehničke zaštite.

Izvođenje tehničke zaštite podrazumeva sledeće radnje i procese:

  1. Procena rizika u planiranju sistema tehničke zaštite – licenca PR1
  2. Izrada plana sistema tehničke zaštite – licenca LT1
  3. Definisanje projektnog zadatka – investitor
  4. Projektovanje sistema tehničke zaštite – licenca LT2
  5. Montaža, povezivanje i programiranje sistema tehničke zaštite – licenca LT3
  6. Stručni nadzor nad izvođenjem radova – licenca LT2
  7. Obavljanje tehničkog prijema sistema tehničke zaštite – investitor, stručna komisija
  8. Održavanje i servisiranje sistema tehničke zaštite – licenca LT3
  9. Obuka korisnika i upotreba sistema tehničke zaštite – licenca LT3

Pravilnik o načinu vršenja poslova tehničke zaštite i korišćenja tehničkih sredstava (sl.gl.RS br. RS 119/15), čl.7 – definiše kategorije objekata. Pravna lica i preduzetnici licencirani za vršenje poslova procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja vrše kategorizaciju štićenih objekata, po osnovu stečene licence PR1.

Zakonska regulativa prepoznaje sledeće kategorije zaštite objekata

  • I kategorija – NAJVIŠI STEPEN ZAŠTITE
  • II kategorija – VISOKI STEPEN ZAŠTITE
  • III kategorija – VIŠI STEPEN ZAŠTITE
  • IV kategorija – SREDNJI STEPEN ZAŠTITE
  • V kategorija – MINIMALNI STEPEN ZAŠTITE

Dajemo vam prikaz podrazumevanih obaveznih tehničkih sistema zaštite, procesa i procedura, u skladu sa kategorizacijom objekata i deifnisanim obaveznim stepenom zaštite.

I kategorija – NAJVIŠI STEPEN ZAŠTITE

  • Postojanje tehničke zaštite kojom se signalizira neovlašćen ulazak u štićeni prostor i dojavljuje kontrolnom centru;
  • Postojanje tehničke zaštite kojom se prati kretanje u štićenom prostoru i pojedinačno štićenim prostorijama (kontrola pristupa i video obezbeđenje) uz video zapis;
  • Postojanje zaštite pojedinačnih vrednosti pomoću sistema elektrohemijske zaštite (koferi, kontejneri, kase, trezori i sl.);
  • Postojanje integralne zaštite sa najmanje jednim (1) lokalnim nadzornim mestom (kontrolna soba) i sistemom veze sa službenicima obezbeđenja na štićenom objektu;
  • Postojanje pisanih procedura za slučajeve nastupanja rizika;

II kategorija – VISOKI STEPEN ZAŠTITE

  • Postojanje tehničke zaštite kojom se signalizira neovlašćen ulazak u štićeni prostor i dojavljuje kontrolnom centru;
  • Postojanje tehničke zaštite kojom se prati kretanje u štićenom prostoru (kontrola prolaza i video obezbeđenje) uz video zapis;
  • Postojanje integralne zaštite s najmanje jednim (1) lokalnim nadzornim mestom (kontrolna soba) i sistemom veze sa kontrolnim centrom;

III kategorija – VIŠI STEPEN ZAŠTITE

  • Postojanje tehničke zaštite kojom se prati kretanje oko štićenog prostora (video obezbeđenje) uz video zapis;
  • Postojanje tehničke zaštite kojom se signalizira neovlašćen pristup u štićeni prostor i dojavljuje kontrolnom centru;

IV kategorija – SREDNjI STEPEN ZAŠTITE

  • Postojanje tehničke zaštite kojom se prati kretanje u štićenom prostoru (video obezbeđenje) uz video zapis;
  • Postojanje tehničke zaštite kojom se na licu mesta zvučno ili svetlosno signalizira neovlašćeni ulazak u štićeni prostor;

V kategorija – MINIMALNI STEPEN ZAŠTITE

  •  Postojanje tehničke zaštite kojom se na licu mesta zvučno ili svetlosno signalizira neovlašćeni ulazak u štićeni prostor;

i/ili

  • Postojanje mehaničke zaštite bez upotrebe elektronskih uređaja (obične cilindarske brave, ograde i dr.);

Pravilnik o načinu vršenja poslova tehničke zaštite i korišćenja tehničkih sredstava (sl.gl.RS br. RS 119/15), čl.9 – definiše projektni zadatak.

Projektnim zadatkom utvrđuju se svi parametri potrebni za izradu projekta sistema tehničke zaštite, a naročito:

  • Vrsta tehničke zaštite;
  • Smeštaj centra tehničke zaštite (kontrolni paneli, centrale, digitalni video rekorderi i dr.);
  • Smeštaj uređaja i opreme (detektori, kamere i dr. senzori);
  • Način polaganja instalacija (kablova za povezivanje).

Sektor projektanta predložio je izmene ovog pravilnika:

  • Vrsta tehničke zaštite kako je određena u Planu tehničke zaštite;
  • Predloge prostorije za smeštaj kontrolnog centra tehničke zaštite, ostalih prostorija ili prostora za smeštaj: nadzorno upravljčke i elektronsko komunikacione opreme (kontrolni paneli, centrale, digitalni video rekorderi, ormani koncentracije i dr.) i vertikalnih i horizontalnih trasa polica za kablove i kablova;

Projektovanje sistema tehničke zaštite obuhvata:

  • Implementaciju plana sistema tehničke zaštite;
  • Izbor uređaja i opreme;
  • Izradu projektne dokumentacije

Sastavni deo projekta sistema tehničke zaštite čine: Procena rizika u planiranju sistema tehničke zaštite, plan sistema tehničke zaštite i projektni zadatak.

Za I kategoriju objekata obavezno se izrađuje projekat sistema tehničke zaštite u skladu sa propisima o planiranju i izgradnji. Za I, II i III kategoriju objekata izrađuje se projekat izvedenog stanja, u skladu sa propisima o planiranju i izgradnji.

Čuvanje i evidencija projekata

(Pravilnik o načinu vršenja poslova tehničke zaštite i korišćenja tehničkih sredstava (sl.gl.RS br. RS 119/15), čl.13)

  • Pravna lica i preduzetnici licencirani za vršenje poslova projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite dužna su da osiguraju bezbedno čuvanje projekata tehničke zaštite kao i da vode evidenciju o svim izrađenim kopijama. Svaka izrađena kopija mora biti brojčano označena;
  • Uvid u projektnu dokumentaciju, odnosno кopiju projekta, mogu imati lica koja imaju licencu za vršenje poslova tehničke zaštite;
  • Projekat tehničke zaštite ne može biti deo idejnog, glavnog ili građevinskog projekta i podleže zaštiti tajnosti u skladu sa posebnim zakonom, кada se to naznači u planu sistema tehničke zaštite za određene kategorije objekata;

Profesionalne konsultacije na temu zakonskog usaglašavanja

Društvo za razvoj ICT sektora Upstream ICT Alliance, u saradnji sa određenim predavačima sa ovog skupa – profesionalcima u domenu sistema tehničke zaštite, obezbedilo je mogućnost besplatne konsultativne podrške za sektor srednjih i velikih kompanija, banaka i državnih institucija.

Konsultativna podrška koju za vas možemo organizovati, fokusira se na sledeće oblasti

  • Neophodne izmene Akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja;
  • Planiranje i projektovanje sistema u skladu sa zakonskim regulativama
  • Neophodne tehničko-tehnološke izmene;
  • Obavezne promene u načinu obezbeđenja objekata;
  • Obavezne promene u načinu saradnje sa predstavnicima tehničko-zaštitarskog sektora;

Ukoliko planirate ili ste već u procesu usaglašavanja, a interesuje vas koji su glavni poslovno-bezbednosni izazovi u primeni Zakona, za srednje i velike korisnike sistema tehničke zaštite, možete računati na profesionalnu pomoć i podršku prilikom kompletiranja procesa zakonskog usaglašavanja.

Pozivamo vas da nam pošaljete mail na info@videonadzor.net sa vašim osnovnim podacima i opisom interesnih oblasti, kako bismo vas uputili na odgovarajuće specijaliste-konsultante u domenu video nadzor i korespodentnih sistema tehničke zaštite. Dalje ćete biti usmereni na preporučene licencirane projektante sa kojima možete započeti prve korake u procesu usaglašavanja sa Zakonom o privatnom obezbeđenju, kada su sistemi tehničke zaštite u pitanju.

Zakon i prateći podzakonski akti definišu da pravna lica imaju rok od 12 meseci, dok banke i finansijske ustanove imaju rok od 24 meseca za zakonsko usaglašavanje po pitanju integrisanih sistema tehničke zaštite. Ovi rokovi, iako deluju dovoljno dugi, predstavljaju zapravo optimalne rokove, pogotovo kada su u pitanju srednji i veliki korisnici i njihovi sistemi.

Proces zakonskog usaglašavanja kod velikih sistema i velikih korporativnih korisnika traje i zato je najbolje početi odmah. Upstream ICT Alliance, društvo za razvoj ICT sektora, stoji vam na raspolaganju, zajedno sa svojim partnerima – dugogodišnjim profesionalcima i licenciranim projektantima iz tehničko-zaštitarske struke, da vam olakša, unapredi i ubrza ovaj proces.