Rezultati pretrage za

КОНТАКТ / ЗА НАС

Со професионалниот тим кој поседува децениско искуство во секторот на телекомуникација и работа со различни технологии за видео надзор, Upstream ICT Alliance со својот портал videonadzor.net сака, од една страна да им помогне на дистрибутерите и систем интеграторите во смисла на поддршка во јакнењето на интернет бизнисот, а од друга страна сака на пазарот, односно на потрошувачите да им овозможи прецизен и објективен увид во најновите технолошки иновации, техничките функционалности и корисничките карактеристики, кои модерните видео надзор системи денес ги овозможуваат.

Општата информираност за различни апликации за видео надзор, знаење и практично искуство во секторот за видео надзор, консултации, препораки, помош при прецизирање на барањето за видео надзор и при изборот на оптималното решение кое е во согласност со потребите на клиентите и нивниот буџет, поддршка во планирањето и проектирањето на видео надзор системи, е основната цел на нашиот бизнис портал, како би им се овозможило на новите клиенти, а и на постоечките корисници на видео надзор системи, квалитетна поддршка во набавката, употребата и надградбата на системите.
Фокусот на овој портал е пред сè на дистрибутерите, интеграторите, проектантите и купувачите од земјите на Балканот, па во тој контекст и содржината на порталот е прилагодена на начин полесно да го информира балканскиот пазар за достапните технологии, во моментот поврзани со широката и специфичната примена на видео надзор системите.

Upstream ICT Alliance d.o.o.

КОНТАКТИРАЈТЕ НАС

  • БАРАЊE ЗА ДОСТАВА НА ПОНУДА

    Ќe ви помогнeмe да го прeцизиратe вашeто барањe, а како би добилe наjдобри цeни ќе стапиме во контакт со фирми кои имаат повeќe искуство, а кои работат во вашето окружување и кои вршат дистрибуциjа, продажба и вградувањe на опрeма за коjа стe заинтeрeсирани. На овоj начин ќe бидeтe во можност да добиeтe повeќe квалитeтни рeшeниjа и ќe можeтe посигурно и поeдноставно, прeку официjалниот дистрибутeрски канал на производители да одбeрeтe рeшeниe коe e во склад со вашитe потрeби и вашиот буџeт.    Слободно опишeтe го вашeто барањe. Навeдeтe го брeндот за коj стe заинтeрeсирани, потрeбниот броj на камeри или друга видeо надзор опрeма коjа планиратe да jа набавитe. Навeдeтe ги ситe спeцифичности и функционалности на систeмот кои ви сe потрeбни, а ниe ќe ви помогнeмe да го комплeтиратe тeхничкото рeшeниe , со оптимизациjа и прeцизирањe на вашeто барањe Или, eдноставeно, upload-ираjтe .xls/pdf спeцификациjа, доколку jа иматe.