Stanete partner

    Izberete kategorii
    Nema izbrana datoteka

    Доколку сте дистрибутер или систем интегратор од Србија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Македонија или Словенија, доколку работите во сектор за телекомуникации и активно учествувате во дејности поврзани со видео надзор, IT, одржување, компјутерски мрежи и сл.
    Ви нудиме можност вашиот бизнис да се најде мегу одбраните во регионот и преку долгорочно партнерство да ви овозможиме квалитетна и директна комуникација со пазарот и потребите на потрошувачите кои се наоѓаат во вашето окружување.

    Првиот чекор е да ги пополните полињата во формуларот, како би можеле да спроведеме евалуација на вашиот бизнис и да утврдиме дали постои можност за соработка. Потоа би ве контактирале како би направиле евентуален договор за соработка и можност на поддршка на вашиот интернет бизнис.