Video analitika i video monitoring

Video monitoring i video analitika korisnicima nadzornih sistema omogućavaju praćenje snimaka sa svih kamera i to iz jedne prostorije uz automatsku analizu snimaka radi prevencije ili detekcije događaja. Nudimo širok spektar monitoring i analitičkih rešenja za maloprodajne i veleprodajne prostore, proizvodne pogone, industrijska postrojenja i banke. Pogledajte ponudu i poručite online!

Video monitoring – kompletan nadzor objekta uz manje troškove

Video monitoring sistem omogućava praćenje snimaka sa svih kamera koje se koriste za nadzor objekta. Dovoljna je jedna osoba koja će iz nadzorne prostorije pratiti dešavanja sa video nadzor kamera putem monitora za video nadzor.

Kao najveće prednosti video monitoring sistema izdvajaju se:

 • video monitoring pruža mogućnost za nadgledanje celog objekta u svakom trenutku;
 • veća bezbednost za posmatrače uz video monitoring jer se objekat može nadgledati i sa udaljene lokacije;
 • umanjeni troškovi zbog toga što nema potrebe za plaćanjem čitave grupe sigurnosnih radnika uz adekvatan video monitoring.

Video monitoring ima i video analitičku funkciju i kao takav se koristi za upravljanje poslovnim procesima na mnogo načina: provere uspeha poslovnih planova, potreba za nabavkom proizvoda, provera discipline radnika, sigurnosti itd.

Video analitika – olakšava i unapređuje video monitoring

Video analitika, odnosno Video Content Analysis, predstavlja mogućnost automatske analize video strima radi detekcije ili prevencije događaja koji imaju privremeni, neuobičajeni ili sporadični karakter, a na osnovu šablona ponašanja objekata ili drugih paterna u posmatranoj sceni.

Monitoring sistemi su povezani internetom sa štićenim objektom, tako da snimci sa kamera i informacije o neželjenim dejstvima dolaze do korisnika sistema istog trenutka.

Posebne funkcije video analitike olakšavaju video monitoring i pružaju mogućnost korisnicima i sigurnosnim radnicima da ne moraju konstantno gledati u ekrane. Kada dođe do neželjenih dešavanja kao što su ulaz u neželjenu zonu, pomeranje automobila, ljudi ili predmeta, zvučne i vizualne informacije stižu do operatera.

Analitički algoritmi u okviru video analitičkih solucija mogu biti implementirani kao poseban firmware, koji se može  izvršavati sa end-point uređaja poput različitih senzora, radara, IP kamera, ili IoT uređaja druge vrste. Takođe analitički algoritmi mogu biti implementirani kao software solucija poput npr. video menadžment softver platforma, i izvršavati se sa namenskih servera ili drugog hardvera optimizovanog za napredno video procesiranje i video analizu.

Vrste video analitike u video nadzor primeni

Video analitika za aplikativnu primenu u nadzornim sistemima može se, po tipu podeliti na tri osnovne kategorije:

 • video analitika za BI (business intelligence) namenu;
 • video analitika za bezbednosnu namenu;
 • video analitika za sigurnosnu namenu.

Dodatno, po tehnologiji na kojoj je zasnovana može se podeliti na sledeće kategorije:

 • video analitika koja se izvršava na osnovu rule-trigger odnosa i koja se setuje manuelno;
 • deep-learning AI video analitika koja se izvršava na osnovu mašinskog učenja.

Takođe, po načinu izvršavanja video analitika se može svrstati u:

 • video analitiku koja se izvršava sa end-point uređaja kao što su kamere, senzori, IoT uređaji,…;
 • video analitiku koja se izvršava sa servera;
 • video analitiku koja se izvršava u cloud-u.

Tipovi video analitike i njihova primena

Video analitika danas pruža brojna rešenja za nadgledanje i analizu dešavanja usnimljenih video kamerama.

AI deep-learning video analitički algoritmi

Artificial Intelligence, kao napredna forma video analitike omogućuje funkcionalnost mašinskog, deep-learning učenja, na osnovu kojeg je sistem u mogućnosti da npr. isporuči poslovne ili bezbednosne informacije na neuporedivo brži, organizovaniji i efikasniji način.

Dodatno, AI analitički algoritmi dozvoljavaju sistemu prediktivne sposobnosti, radi sprečavanja neželjenih incidenata, bilo da se radi o automobilskoj industriji, graničnoj bezbednosti, zaštiti lične imovine, ili ukoliko se npr. radi o javnoj bezbednosti u okviru smart city projekata.

Video analitika kao bezbednosni alat

Primarno se video analitika kao aplikativni bezbednosni alat koristi u obliku analitičkih modula za prepoznavanje i klasifikaciju objekata, kao i ponašanja tih objekata u odnosu na unapred setovana pravila u sistemu.

Ukoliko klasifikovani objekat napusti ili uđe u određeni zabranjeni prostor, pređe preko virtuelne perimetarske linije, ili nastupe slični potencijalno incidentni scenariji koji sistemski nisu dozvoljeni u okviru određenih vremenskih okvira, ili nisu dozvoljeni uopšte, video analitika je primarna kako bismo tu informaciju imali u istoj sekundi, ali i kako bi efikasno kompletirali proceduru incident menadžmenta.

Video analitika kao poslovni alat

Kasniji razvoj video analitike i analitičkih algoritama, svoju široku primenu našao je i u poslovnom svetu gde su Data informacije mnogo vrednije od Piksel vrste informacije, obzirom na integrisane BI (business intelligence) funkcionalnosti koje video analitika nekom poslovanju može da pruži.

Video analitika za brojanje posetilaca, u kombinaciji sa POS integracijom, poslovnim sistemima može iskazati precizno kretanje konverzione stope, automatski i tokom dužeg vremenskog perioda.

Video nadzor analitika koja se izvršava na strani servera

Po klasifikaciji arhitekture sistema video analitika se može izvršavati sa servera, dakle po prijemu video strima ili data strima sa kamere konkretno aplikativno procesiranje i video analizu tog strima vrši server.

Video analitika koja se izvršava na strani servera obično se koristi za zahtevnije procesne zadatke, međutim porastom procesorske snage u IP kamerama i drugim IoT uređajima generalni trend je izvršavanje video analitike na strani kamere.

Video analitika koja se izvršava sa video nadzor kamere

Efikasnija i rasprostranjenija arhitektura sistema za nadzor koji koriste video analitiku jeste upravo izvršavanje video analitičkih procesa na strani kamere, ili tzv. end-point video analitika.

IP kamere danas imaju značajnu procesorsku moć, koja je više nego dovoljna za precizno, pouzdano i efikasno izvršenje video analitike na tzv. edge strani sistema za nadzor.

Video menadžment softver analitika i mogućnosti

Profesionalne video menadžment softver platforme imaju integrisanu mogućnost AI deep-learning procesiranja, što u okviru njihovog VMS korisničkog interfejsa pruža mogućnost naprednog korišćenja sistema u smislu podržane brze pretrage i u smislu setovanja pravila i korišćenja napredne AI-zasnovane video analitike u bezbednosne ili u poslovne svrhe.

Video analitika kao nativno integrisani segment video menadžment softvera

Po arhitekturi video analitičke solucije, video analitika je nativno integrisana u samoj video menadžment kamernoj licenci, odnosno video menadžment softveru. Na ovaj način ukupni troškovi nabavke i posedovanja sistema efikasnije se mogu sagledati i planirati.

Video analitika kao dodatni integrativni moduli video menadžment softvera

Funkcionalnosti ove vrste video analitike ništa manje nisu efikasne niti imaju drugih ograničenja u odnosu na nativno integrisanu u VMS video analitiku.

Video analitika koja se dokupljuje u vidu dodatnih integrativnih modula i kao takva inegriše u video menadžment softver korisniku daje mogućnost skalabilnog rešenja, u smislu izbora samo određenih vrsta analitičkih modula koji su mu realno potrebni, uvek sa dodatnom mogućnošću proširenja sistema.

Appearance Search AI video nadzor analitika

Ova tehnologija uz pomoć mašinskog učenja i posebnog načina sortiranja arhive omogućuje instant pretrage, samo po pojavi određene osobe, vozila, ili lica, na osnovu fizičkih karakteristika predmeta od interesa.

Smart Search video analitika

Smart search funkcionalnost u nadzornim sistemima daje korisniku mogućnost da selektuje samo određeni region od interesa u posmatranoj sceni, a sistem će mu u okviru zahtevane pretrage prikazati sve promene piksela tj. svaki događaj koji se dogodio u tom regionu od interesa.

Face Search AI deep-learning, Face Detection, Face Recognition i People Conuter video analitika

Zasnovani na mašinskom (deep-learning) učenju, Face Search AI analitički algoritmi nam pomažu da jednim klikom selektujemo lice određene osobe čije kretanje ili trenutnu lokaciju pretražujemo i da momentalno dobijemo hronološki uređen sled događaja, gde god je ovo lice uočeno u sistemu.

Face detection video analitički algoritmi na osnovu fizičkih karakteristika i crta lica mogu detektovati određena lica i već samo na osnovu toga generisati alarmne i notifikacione događaje u sistemu za nadzor.

Face Recognition analitički algoritmi koji čine prepoznavanje lica mogućim, zapravo su u stanju da samo iz jednog ili nekoliko frejmova na kojima uoče lice, to isto lice upoređuju sa svojom bazom podataka i uparuju ga sa identitetom tog lica.

People Counter video analitika za brojanje posetilaca koristi standardnu opremu tj. IP kameru u kombinaciji sa firmware-om (programska aplikacija instalirana na IP kameru), čime je omogućueno korišćenje nadzorne tehnologije u svrhu dobijanja poslovnih podataka: dnevnog prosečnog broja posetilaca, ili mesečnog, ili broja poseta po određenim satima.

Heat Maps video analitika

Analitika koja prikazuje kinetičke tragove kretanja posetilaca u nekom objektu omogućuje vlasnicima maloprodajnih/veleprodajnih firmi da optimizuju izloženost asortimana, kao i naknada za posebno pozicioniranje robe u određenim visoko frekventnim mestima u objektu.

Cross-Line video analitika

Video analitika cross-line koristi mogućnost iscrtavanja virtualne linije u posmatranoj sceni kamere, koja dalje omogućuje kreiranje pravila u smislu generisanja sistemskog alarma u slučajevima prelazaka objekata preko ove linije. Cross-line video analitika koristi se u svrhu bezbednosti kada se želi osigurati neovlašćen pristup nekom objektu ili nekoj površini.

IP kamere i video analitika

Dok AnalogHD kamere za video nadzor imaju ograničenja u procesorskoj snazi, pa zato koriste dodatnu opremu, tipa video nadzor snimače za podržanom mogućnošću procesiranja AI analitike, IP kamere predstavljaju nativno IoT okruženje na kojima AI analitika može biti izvršavana sa neuporedivo većom preciznošću i pouzdanošću.

Video nadzor analitika u integraciji sa drugim sistemima

Video analitika po prirodi ima takvu strukturu sistema da je lako i integriva sa drugim sistemima. Video analitički algoritmi mogu se integrisati sa informacionim sistemom neke kompanije i pružati dodatne (meta) podatke u okviru sintetizovanih poslovnih izveštaja.

Dodatno, određene bezbednosne video analitičke aplikacije mogu biti integrisane u već postojeće bezbednosne procedure gde komplementarno mogu funkcionisati sa drugim sistemima, poput video nadzor ili protivprovalnog sistema.

Evo i nekoliko primera:

 • Analitika i POS integracija – strimovi sa jedne ili sa više kasa – POS terminala mogu biti integrisani u video nadzor sistem i pružati korisniku sinhronizovan i paralelni prikaz izvršenih transakcija i stvarnog dešavanja u momentu izvršenja ovih transakcija;
 • Video nadzor analitika LPR (license plate recognition) – LPR video analitika može se koristiti u zatvorenim parking okruženjima ili kada se vozila kreću brzinama i do 200km/h;
 • Video nadzor analitika i GPU  – AI (artificial intelligence) video analitika uvela je potrebu za dodatnim GPU kapacitetima na strani servera, kako ne bi bila ugrožena stabilnost, brzina i pouzdanost korišćenja kompletnog sistema za nadzor, a pre svega operacije u live-view i u pretragama arhive;
 • Video analitika i kompatibilni video nadzor snimači – korišćenje rule-trigger video analitike, a posebno korišćenje AI (artificial intelligence) video analitičkih modula iziskuje korišćenje kompatibilnih snimača. Preporuka za korišćenje snimača u ove svrhe jeste upotreba NVR servera optimizovanih za simultano korišćenje video nadzor live i arhivnih operacija zajedno sa upotrebom tj. aktivnim korišćenjem AI video analitičkih algoritama.

Video analitika i kompatibilne HDD tehnologije

Korišćenje hard disk kapaciteta u okviru snimača podrazumeva specijalizovane i optimizovane, za video industriju, hard diskove. Tehnologija koja se koristi u okviru HDD kapaciteta i koja podržava npr. AI video analitičke procese jeste AllFrame AI tehnologija kompanije Western Digital, koja omogućuje korišćenje dvostruko većeg broja AI kanala, nego što je to slučaj kod konvencionalnih HDD proizvođača.

Evo i kako izgleda kompatibilnost video analitike sa različitim HDD tehnologijama:

 • Video analitika i striming menadžment tehnologija – striming menadžment tehnologijom je između ostalog adresirano i efikasnije funkcionisanje video analitičkih algoritama, a posebno izvršavanje AI video analitike. Npr. HDSM (High Definition Streaming Management) tehnologija umanjuje stres nad raspoloživim mrežnim resursima prilikom strimovanja više desetina ili stotina video strimova;
 • Video analitika u FullHD rezoluciji – ukoliko proizvođač poseduje dobro razvijenu striming menadžment tehnologiju, video analitika se u ovim solucijama procesira u FullHD rezoluciji, tj. procesira se na video strimu veličine 1.920×1.080px. Bez striming menadžment tehnologije, video analitika se u većini slučajeva procesira na VGA 640x480px video strimu;
 • Video analitika i Big Data –  sigurnosna, bezbednosna, saobraćajna video analitika ali i BI (business intelligence) retail video analitika poput People Counter, Heat Maps, Queue Management,.. i sličnih, kreiraju skup velikih metadata (Big Data) podataka, koji mogu služiti individualno za specifične i konkretne potrebe nekog korisnika;
 • Video analitika i zaštita privatnosti – velika većina analitičkih video algoritama u potpunosti je usaglašena sa zaštitom privatnosti pojedinca, čak i kada je u pitanju analitika prepoznavanja lica;
 • Video analitika i GDPR – EU regulativa za zaštitu podataka predstavlja set zakona osmišljenih na način da omogući građanima Evropske Unije nova prava u vezi kontrole njihovih ličnih podataka. Istovremeno, GDPR nameće nove obaveze i dužnosti onima koji prikupljaju, arhiviraju i procesiraju ovakve podatke. Ova nova regulativa stupila je na snagu u svim zemljama članicama EU 25-og maja 2018-te godine.

Video analitika i prednosti korišćenja u video nadzor primeni

Video nadzor sistemi koji ne podržavaju video analitiku kao osnovnu korisničku mogućnost, smatraju se konvencionalnim sistemima kojima nedostaje osnovna funkcionalnost, jer ne mogu isporučiti osnovu upotrebnu vrednost – brzu i efikasnu pretragu.

Razvoj tehnologije i snimačkih kapaciteta snimača, kao i značajno povećanje rezolucije u kamerama, dovelo je do velikog povećanja video nadzor arhive koju treba pregledati u nekim kontrolnim ili u incident istražnim radnjama.

Osim same pretrage, prednosti korišćenja analitke u poslovne svrhe, opravdano su dodatno u drugi plan gurnule sisteme koji ovu mogućnost nemaju.

Proaktivnost sistema za nadzor je moguća upravo zahvaljujući analitici, AI analitičkim deep-learning algoritmima i mogućnosti ranog alarmiranja postali su standard.

Cene i prodaja video analitike – napravite najbolji odabir uz naše savete

Prilikom odabira video analitičkog rešenja za potrebe bezbednosti, sigurnosti ili u poslovne BI (business intelligence) svrhe, svakako je preporuka obratiti se profesionalcima kako bi projekat dobio neophodno pravilno planiranje i adekvatno projektovanje.

Online prodavnica za video nadzor opremu stoji na raspolaganju za dodatne konsultacije i video nadzor preporuke na temu odabira adekvatne video analitičke solucije.

Kontaktirajte nas i dobićete najbolja moguća rešenja u skaldu sa vašim potrebama uz najbolje cene i online prodaju video analitike!