Zakon o privatnom obezbeđenju – video nadzor i zakonske odredbe

Video-nadzor-zakonske-odredbe-1

Sadržaj članka

Donet Zakon o privatnom obezbeđenju

Parlament Republike Srbije usvojio je i tako na svetlo dana doneo Zakon o privatnom obezbeđenju, nakon višedecenijskog razmatranja zakonskih predloga vezanih za segment privatnog obezbeđenja, uključujući i sisteme tehničke zaštite (kao npr. video nadzor sisteme) kao sastavni deo ove zakonske celine, novembra 2013-te godine.

Nakon pažljive analize članova zakona o privatnom obezbeđenju, a posebno analize segmenata vezanih za prava i obaveze korisnika, kao i analize segmenata vezanih za sistem integrator firme koje se video nadzorom i drugim sistemima tehničke zaštite bave profesionalno, iznosimo Vam glavne karakteristike ovog zakona.

Odlično je definisana zakonska pokrivenost prvenstveno obaveza i minimalnih tehničkih i ljudskih resursa koje firme sistem integratori moraju ispunjavati kako bi uopšte bile akreditovane od strane države za delovanje na polju prodaje, montaže i održavanja sistema tehničke zaštite.

Ovo je dobra vest i za korisnike i za profesionalce na tržištu video nadzora, jer sa jedne strane, korisnicima će definitivno biti osiguran kvalitet proizvoda i usluga u domenu ponude i prodaje video nadzora i pratećih sistema tehničke zaštite, dok će tržište firmi koje posluju u okviru segmenta ponude i prodaje sistema tehničke zaštite definitivno proći kroz višestruki proces filtriranja kako bi na kraju, na tržištu ostali samo oni koji se ovim poslom bave profesionalno i odgovorno.

Na ovaj način biće onemogućene i disrupcije tržišta izazvane nekvalitetnom opremom i nelogično niskim cenama ove opreme, koja je po pravilu bila predmet ponude neregistrovanih trgovaca, bez stručnog znanja i potrebnih kvalifikacija za bavljenje ovim poslom.

 

Tri žute okrugle ilustrativne sličice za video nadzor

Sa druge strane, ovo ne znači da će cena video nadzor opreme, kao i drugih sistema tehničke zaštite biti visoka i nepristupačna korisnicima. Naprotiv, segment tržišta sistem integrator firmi koji preživi zakonsko profilisanje, biće u mogućnosti da korisnicima pruži nova, integrisana i decentralizovana rešenja – omogućena korišćenjem novih tehnologija, a pre svih korišćenjem otvorene IP tehnologije.

Nova IP rešenja nudiće integraciju konkretno sistema video nadzora sa već postojećom mrežnom (IT) arhitekturom u firmama, kućama,.. u skladu sa tekućim procesom digitalizacije života i poslovanja, te će na taj način sama instalacija sistema biti pojednostavljena i cenovno pristupačnija.

Osnovna decentralizacija IP video nadzor sistema odnosi se i na mogućnost lokalnog snimanja na samim kamerama (uz pomoć MicroSD memorijskih kartica), što isključuje potrebu za nabavkom centralnih snimačkih jedinica (NVR snimača) i hard diskova.

Navedeno se naravno odnosi na segment tržišta vezan za nabavku video nadzora za rezidencijalne, stambene objekte, kao i za nabavku video nadzor sistema u malim i srednjim preduzećima, kojima će konačno biti jasno da ne moraju nepotrebno plaćati stotine eura za centralnu snimačku jedinicu i hard disk memorijske kapacitete, već da korišćenjem prednosti koje nosi nova tehnologija mogu istovremeno i uštedeti na nepotrebnoj opremi i pritom imati upotrebljiv kvalitet opreme bez plaćanja visoke cene za to.

Bez daljeg odlaganja predstavljamo vam zakonske odredbe Zakona o privatnom obezbeđenju koje se tiču korisnika, a definišu prava i obaveza korisnika prilikom nabavke video nadzor sistema, kao i pratećih sistema tehničke zaštite.

Zakonske odredbe Zakona o privatnom obezbeđenju

Zakonsko održavanje sistema u Republici Srbiji regulisano je Zakonom o privatnom obezbeđenju donetom i usvojenom 26.11.2013.godine.

Član 35. ovog Zakona

  1. Upotrebljena tehnička sredstva moraju, u pogledu kvaliteta, sigurnosti i garancija, ispunjavati zakonske norme i tehničke standarde koji važe u Republici Srbiji.
  2. Pravno lice za privatno obezbeđenje odgovorno je za ispravnost i funkcionalnost sredstava iz stava 1. ovog člana, a Korisnik usluga mora da osigura njihovo održavanje i servisiranje u skladu sa ovim zakonom i ugovorom.

Član 80. ovog Zakona

Novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara, kazniće se pravno lice koje koristi usluge privatnog obezbeđenja:

  1. ako koristi usluge privatnog obezbeđenja, a nema zaključen pisani ugovor sa pravnim licem koje je angažovao da mu pruža te usluge.

Član 81. ovog Zakona

Novčanom kaznom od 50.000 do 500.000 dinara, kazniće se za prekršaj pravno lice koje koristi usluge privatnog obezbeđenja:

  1. ako ne prihvati da se na vidljivom mestu istakne obaveštenje da je objekat ili prostor, koji se koriste za javnu upotrebu, zaštićen video obezbeđenjem i ako arhivirane snimke ne čuva najmanje 30 dana, ili ih, na zahtev, ne stavi na uvid ovlašćenom policijskom službeniku.
  2. ako ne osigura održavanje i servisiranje tehničkih sredstava u skladu sa ovim zakonom i ugovorom.

Zakonska regulativa (kao što i glasi naziv zakona: zakon o privatnom obezbeđenju) pod terminom „privatno obezbeđenje“ definiše i tehnička sredstva (alarm monitoring, video nadzor,…) za privatno obezbeđenje, i fizičko (ljudsko) obezbeđenje.

U članu 81. Zakona o privatnom obezbeđenju propisana je kaznena odredba za korisnike sistema tehničke zaštite, koji neugovore obavezno zakonsko održavanje i servisiranje ovih sistema. Kako se za korisnike obavezno održavanje sistema ne bi pretvorilo u još jedan fiskalni namet, napravili smo objedinjenu ponudu koja u sebi nosi dodatnu korisničku upotrebnu vrednost i čini zakonsko održavanje sistema mogućim, a bez dodatnih troškova.

Kako funkcionišu IP kamere za video nadzor?

IP kamere za video nadzor, odnosno kamere koje komuniciraju putem Internet protokola omogućuju prikazivanje snimaka, koji su dostavljeni putem Internet konektivnosti, LAN, ili Wifi mreže. Konektivnost i povezivanje kamera može biti žično ili bežično (Wifi kamere).

Celokupan sistem IP video nadzora sastoji se: od makar jedne IP kamere, opciono MicroSD memorijske kartice, od PoE mrežnog sviča za video nadzor koji će pružiti napajanje IP kamerama, i od signalno-naponske kablovske infrastrukture. Dodatno, veći IP video nadzor sistemi podrazumevaju nabavku video nadzor snimača, klijentskih radnih stanica i monitora, dok kod manjih sistema besplatna aplikacija za udaljeni pristup video nadzor sistemu putem Interneta efikasno obavlja posao.

Jedna od glavnih prednosti IP video kamera za nadzor jeste pojednostavljena i efikasna konektivnost, radi pretrage snimljenog zapisa, alarmnih događaja, ili gledanja snimaka uživo, što je čini idealnom za monitoring bitnih događaja sa udaljene lokacije, putem Interneta.

Druga korisna funkcionanost kamere IP jeste lokalno arhiviranje snimaka na samoj kameri putem MicroSD kartice, što pojednostavljuje arhitekturu sistema i omogućuje naknadno pregledanje video nadzor zapisa. Postoje i LTE 4G i 5G kamere za video nadzor koje uz microSD karticu i uz SIM karticu omogućuju notifikacije korisniku u slučaju alarmnih situacija.