Akt o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja

Akt o proceni rizika
  • Zakonsko usaglašavanje obavezujuće dokumentacije za pravna lica
  • Izrada Akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja
  • Planiranje i projektovanje sistema tehničke zaštite 
  • Obezbeđeno zakonsko održavanje sistema tehničke zaštite

Zakon o privatnom obezbeđenju kojim su obuhvaćeni i sistemi tehničke zaštite (poput video nadzor sistema obezbeđenja, kontrole pristupa, video interfona,…) počeo je sa primenom 01. januara 2017. godine. Sa primenom Zakona o privatnom obezbeđenju, paralelno su počele i inspekcijske kontrole i kaznene mere za pravna lica i preduzetnike koji svoj sistem tehničke zaštite nisu nabavili, usaglasili i ne koriste ga u skladu sa odredbama Zakona o privatnom obezbeđenju. 

Zakon o privatnom obezbeđenju propisuje izradu Akta o proceni rizika u zaštiti lica imovine i poslovanja kao obaveznu, i jednu od polaznih instanci prilikom nabavke i korišćenja sistema tehničke zaštite za pravna lica.

Upstream ICT Alliance Vam omogućuje da dokumentaciju u vezi sa izradom Akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja dobijete po povlašćenim cenama, pečatiran i overen od strane Upstream ICT Alliance licenciranih integrator partnera, koji poseduju odgovarajuće licence za obavljanje poslova u domenu izrade Akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja.

Izrada Akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja ima za cilj da preventivno deluje na bezbednost ljudi i imovine, kao i da otkloni svaku potencijalnu opasnost. Dokument o proceni rizika je prvi korak prilikom nabavke sistema, a na osnovu njega se dalje izrađuje, u skladu sa kategorizacijom objekta, plan i projekat video nadzor sistema. Tek nakon toga može se pristupiti nabavci, montaži, puštanju sistema u rad i obuci korisnika za rukovanje sistemom. 

Izbegnite visoke novčane kazne za pravno lice, zatvorske kaznene mere za odgovorno fizičko lice u pravnom licu, kao i izricanje mere zabrane vršenja delatnosti – koje su propisane Zakonom o privatnom obezbeđenju, ukoliko ne posedujete adekvatnu, obaveznu dokumentaciju i ukoliko niste osigurali zakonsku usklađenost za vaš sistem tehničkog obezbeđenja. 

Kontaktirajte nas kako bismo Vam pomogli u izradi ovih zakonom propisanih, obaveznih dokumenata, prilikom nabavke video nadzor sistema obezbeđenja za kojim imate potrebu, ili za vaš već postojeći video nadzor sistem koji je u upotrebi. 

Poslove planiranja i projektovanja sistema tehničke zaštite realizujemo u saradnji sa Upstream ICT Alliance integrator partnerima, licenciranim za poslove u domenu Zakona o privatnom obezbeđenju:

Svi Upstream ICT Alliance integrator partneri angažovani na ovim poslovima poseduju licence MUP-a za:

–  Licenca za izradu Akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja

–  Licenca za izradu Plana i projekta sistema tehničke zaštite

–  Licenca za vršenje poslova montaže, puštanja u rad i održavanje sistema tehničke zaštite i obuku korisnika

Za sva pravna lica koja nam upute online zahtev za izradu Akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja važe posebni, diskontovani komercijalni uslovi kupovine. Uputite nam zahtev popunjavanjem kontakt formulara za izradu Akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja, a mi ćemo vas kontaktirati u vezi sa svim daljim neophodnim koracima.